Diversiteit

D66 Enschede staat voor een gelijkwaardige en een diverse samenleving. Wij vinden het niet acceptabel om een groep mensen vanwege hun etniciteit, geaardheid en religie in een bepaalde hoek te plaatsen of hen buiten te sluiten.
  • Taalonderwijs voor nieuwe Nederlanders is de belangrijkste voorwaarde om succesvol te kunnen integreren. Daarom wil D66 dat gemeentelijk beleid erop gericht is dat mensen vanaf dag 1 Nederlands leren.​  • De financiering van LHBTI-beleid wordt structureel gegarandeerd. Voorlichting over seksuele diversiteit is nog altijd hard nodig. ​  • Als de situatie in de wereld erom vraagt levert Enschede een ruimhartige bijdrage in de opvang van asielzoekers. We leren van de ervaringen rondom het geplande asielzoekerscentrum (AZC) Eschmarkerveld. ​

Toelichting

D66 Enschede staat voor een gelijkwaardige en een diverse samenleving. Wij vinden het niet acceptabel om een groep mensen vanwege hun etniciteit, geaardheid en religie in een bepaalde hoek te plaatsen of hun buiten te sluiten. Dit past ook niet in het beeld van vrijheid.

D66 vindt het belangrijk dat ieder individu gelijke kansen krijgt. Op deze manier vormen alle individuen een goede samenleving. Integratie is een middel om ieder individu gelijke kansen te bieden om mee te doen aan de samenleving. D66 erkent dat integreren niet makkelijk is.

Ieder mens moet zelf vorm en invulling kunnen (blijven) geven aan een betekenisvolle toekomst, rekening houdend met hun interculturele aspecten. Individuen mogen niet worden afgerekend op wat een ander individu doet.

Wij willen niet dat inwoners verdeeld raken door groepsvorming zowel op scholen, in wijken als in de maatschappij. D66 wil juist dat burgers elkaar ontmoeten, ongeacht waar ze vandaan komen, wat hun etniciteit, geaardheid en religie ook is. Het accepteren en respecteren van wederzijdse waarden en normen, vinden wij belangrijk. D66 vindt dat inwoners zich bewust moeten worden van maatschappelijke waarden en normen. Daarom willen wij wijkbijeenkomsten organiseren om met bewoners in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen bewoners aangeven wat hun zorgen zijn.

  • D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn in het dagelijkse leven. Waar die vrijheid wordt beknot, moet de overheid actief optreden. D66 heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het uitbreiden van die rechten. D66 blijft zich inzetten voor de acceptatie van in de maatschappij. De financiering van lhbti-beleid moet structureel geborgd worden.

  • Discriminatie kan ontstaan zonder dat je er meteen erg in hebt. De film “Wit is ook een kleur” laat dit heel indrukwekkend zien. Daarom wil D66 ook in de eigen gemeentelijke organisatie inzetten op bewustwording van deze subtiele manieren van onderscheid maken. We willen hiermee een voorbeeldrol vervullen voor andere organisaties. Het doel moet niet zijn om te veroordelen, maar om een gesprek blijvend op gang te helpen.

  • Taalonderwijs aan nieuwe Nederlanders is één van de allerbelangrijkste voorwaarden voor succesvolle inburgering. D66 wil dat de gemeente Enschede zo mogelijk stimuleert tot een duurzaam aanbod van taalonderwijs en taalcoaches aan anderstaligen.

  • Als de situatie in de wereld erom vraagt, moet Enschede een ruimhartige bijdrage leveren in het opvangen van asielzoekers. We trekken lering uit het proces en de ervaringen die opgedaan zijn rond het geplande asielzoekerscentrum (azc) op het Eschmarkerveld. Zo moet over de voorwaarden, zoals de omvang en duur van de opvang, vroegtijdig duidelijkheid komen van de bevoegde instanties, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa).