Klimaat & energie

Het klimaatprobleem is echt en het klimaatprobleem is groot. Als gemeente lossen we dat probleem niet op, maar we moeten wel ons steentje bijdragen. Bijdragen doen we onder andere met de volgende punten:
 • We moeten gebieden aanwijzen in de gemeente waar zonneparken en windmolens gerealiseerd mogen worden. We willen dat er langs de A35 drie windmolens geplaats kunnen worden. • D66 wil mensen letterlijk eigenaar maken van windmolens en zonneparken. Iedereen moet aandelen in deze duurzame-energieopwekkers kunnen kopen. • Actief ondersteunen van lokale energiecoöperaties, zodat het makkelijker wordt voor mensen die geen mogelijkheid hebben tot het opwekken van duurzame energie te participeren in een energieproject. • Duurzaam bouwen moet worden gestimuleerd door middel van ‘Groene leges’: mensen hoeven geen of minder leges te betalen als ze duurzamer bouwen dan de wettelijke normen. • D66 wil een meldpunt voor vieze regels. Daar kun je regels melden die een duurzame toekomst in de weg staan. • We willen zonnecellen op alle gemeentelijke panden die hiervoor geschikt zijn of te maken zijn.

Toelichting

Voor D66 staat vast dat we allemaal onze consumptie van fossiele brandstoffen moeten minderen om zo de klimaatproblematiek tegen te gaan. Daarbij kunnen we wind- en zonne-energie goed gebruiken. Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. De gemeente Enschede kan een grotere rol spelen bij het faciliteren van duurzame energie. D66 heeft hiervoor de eerste stappen gezet en nu willen we dit afmaken.

De overheid is niet als enige verantwoordelijk voor het veranderende klimaat. Dat zijn we allemaal. Dat betekent dat we allemaal bijdragen aan de vermindering van onze koolstofdioxide-uitstoot. Windmolens, zonnepanelen, energiebesparing en inzetten van lokale bedrijven zijn sleutelwoorden in Enschede.

De gemeente Enschede moet alle spelers en zeker ook de inwoners overtuigen van het gezamenlijke publieke belang dat gemoeid is met de energietransitie. Het is niet “of-of” maar “en-en” zo blijkt; we hebben verschillende manieren en oplossingen nodig om het klimaatprobleem te lijf te gaan. We hebben niet de luxe om bijvoorbeeld te zeggen “we willen geen windmolens.” Hiervoor is politiek leiderschap nodig dat D66 wil bieden, maar wel op een manier waarbij D66 draagvlak creëert.

Desalniettemin zullen we niet alle gevolgen van klimaatverandering kunnen voorkomen. De overheid helpt en denkt mee, maar mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen zoals bijvoorbeeld wateroverlast.

De gemeente Enschede moet volgens D66 zelf het goede voorbeeld geven door alle geschikte gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat gemeenten braakliggende terreinen beschikbaar stellen voor zonneweides. Ook kunnen gemeenten de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.

Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor windenergie op land. Hoewel de ruimtelijke ordening rondom windenergie op land een provinciale bevoegdheid is, hebben gemeenten een belangrijke rol in het mogelijk maken van windenergie op land door constructief mee te denken over geschikte locaties en een participatie/inspraakproces in te richten. Door burgers als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, zodat ze ook financieel profiteren, ontstaan draagvlak en betrokkenheid.

 • We merken dat de inwoners nog niet allemaal meegaan in de energietransitie. De gemeente Enschede kan daardoor de plannen minder snel verwezenlijken dan nodig is. D66 legt daarom topprioriteit bij het verkrijgen van draagvlak onder de inwoners. Wat je ook vindt, we hebben duurzame energie in onze stad nodig voor een goede toekomst. Zonder duurzame energie gaat de stad op slot, wordt energie onbetaalbaar voor iedereen. Dat vereist wel dat we in actie komen voor het te laat is. Dialoog met de stad is de enige sleutel hiervoor.

 • Het helpt wanneer mensen zien wat duurzame energie kan inhouden. D66 wil daarom excursies en publiciteit over bestaande wind- en zonneparken.

 • Het helpt wanneer mensen zich eigenaar voelen van het energieprobleem. Dat kan heel concreet, door mensen aandelen in windmolens en zonnepanelen in eigen stad te bieden.

 • Voor huurders van particuliere woningeigenaren is het lastig om bijvoorbeeld zonnecellen op het dak te leggen. D66 wil een bedrijfsvorm onderzoeken die die huurders de mogelijkheid biedt om zonder risico’s na het opzeggen van de huur zonnepanelen op het dak van de huurwoning te leggen.

 • D66 wil de groene leges voortzetten. Dit is een regeling waarbij voor het bouwen van een duurzaam gebouw de leges worden kwijtgescholden. Dus wanneer je aan bepaalde energiebesparingseisen voldoet, hoef je geen kosten te betalen voor het aanvragen van een bouwvergunning. Deze kosten worden betaald uit de algemene middelen en uit de andere, “grijze” leges voor bouwvergunningen.

 • Energieproductie zal voor tenminste een aanzienlijk deel verschuiven van nationaal naar lokaal niveau. Zoals het ooit honderd jaar geleden begonnen is met gemeentelijke elektriciteitsbedrijven, zo zullen we bijvoorbeeld meer en meer lokale zonne-energie- en windondernemingen zien. D66 wil dat de gemeente Enschede dit nauwlettend in de gaten houdt en waar nodig faciliteert en stroomlijnt.

De overgang naar een duurzame wereld vergt meer dan alleen energie-opwekking. D66 wil dat de gemeente de samenleving inspireert en motiveert, om te beginnen door zelf het goede voorbeeld te geven.

 • De gemeente Enschede geeft jaarlijks voor € 200 miljoen uit aan inkoop. D66 wil dat dit enorme bedrag ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door de prijs vast te zetten en de markt te laten concurreren op duurzaamheid zorgen overheden ervoor dat er een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid in plaats van een race naar de bodem op prijs. Dat vraagt om expliciete politieke en bestuurlijke aandacht voor het specificeren van de duurzame inkoopvraag.

 • Daarnaast wil D66 dat de gemeente Enschede waar mogelijk “circulair” inkoopt, door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van een product (lampen) in te kopen, waardoor de leverancier ook belang heeft bij duurzaamheid.

 • Overigens vinden we het ook belangrijk, en duurzaam, om in te kopen bij bedrijven uit de regio. Dit is echter ondergeschikt aan de duurzaamheidscriteria. Zo stimuleren we ook de lokale ondernemers duurzaam te werken.

 • D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of school willen verduurzamen. Soms blijken er echter regels te zijn, die hen daarin belemmeren. D66 wil dat de gemeente Enschede een meldpunt inricht voor vieze regels die inwoners belemmeren duurzaam te doen. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat vieze regels in beeld komen om te zorgen dat ze daarna verdwijnen.