Leefomgeving

D66 staat voor een diverse samenleving, en dus voor een diverse leefomgeving. Een leefomgeving die schoon is, maar ook een leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 • In elke wijk moet een plek zijn om samen te komen. Dat hoeft niet in gemeentelijke gebouwen, maar de gemeente helpt wel om een plek te vinden. • Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over de budgetten die de gemeente uitgeeft in de wijk, zoals aan onderhoud van openbaar groen. • D66 wil een duurzaam afvalbeleid, waarbij zoveel mogelijk afval gebruikt wordt als grondstof. D66 wil “omgekeerd inzamelen” pas invoeren als er aantoonbaar draagvlak onder bewoners is. • D66 blijft bovenop de mijnbouwactiviteiten van AkzoNobel in Twekkelo en Boekelo zitten. We willen een verantwoorde zoutwinning. Aan veiligheid van mens en dier wil D66 geen concessies doen.

Toelichting

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. De openbare ruimte is het visitekaartje van onze stad en we hebben dan ook speciale aandacht voor de invalswegen en het centrum waar veel bezoekers komen. D66 staat voor een diverse samenleving, en dus ook voor een diverse leefomgeving. Het is belangrijk om allerlei mensen te ontmoeten, ook in je eigen wijk. Daarom wil D66 dat wijken blijven beschikken over ontmoetingsplekken en voorzieningen.

D66 wil dat mensen zoveel mogelijk invloed hebben op hun leefomgeving. De stad en de dorpen hebben behoefte aan mensen die meedenken en meewerken aan de inrichting van hun wijk. Dat geeft nieuwe inzichten, een grotere verbondenheid in de samenleving en een betere leefomgeving. De gemeente Enschede moet meedenken en meewerken daarom stimuleren. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is. Bij de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving past ook het principe “de vervuiler betaalt”.

De gemeente behartigt de publieke zaak. De gemeente houdt daarbij niet alleen rekening met vandaag, maar ook met morgen. Hierdoor wordt geborgd dat alle belangen gediend worden, niet alleen die van de kortetermijnwinsten. Voor alle maatregelen op het gebied van de leefomgeving kiezen we voor duurzame langetermijnoplossingen.

D66 wil een samenleving gebaseerd op vertrouwen, niet op wantrouwen. Dat betekent dat we niet alles dicht willen regelen, maar de regels die er zijn er ook gehandhaafd worden. We doen dat volgens het principe “high trust, high penalty”. Handhaving moet daarnaast verbeterd worden, om mensen het vertrouwen te geven dat regels die er zijn er ook voor iedereen zijn. Idealiter zie je bij iedere beslissing dat het voordeel voor de één in verhouding staat tot het nadeel voor de ander. Daarbij moet zoveel mogelijk gelden dat veel wél mag, zeker als omwonenden geen bezwaar hebben.

In onze visie ziet de overheid erop toe dat regels worden nageleefd en afspraken worden nagekomen, maar voert ze zelf zo min mogelijk uit. De gemeente is regisseur, geen ondernemer. De uitvoering wordt gedaan door marktpartijen en partners in de stad.

 • Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten die goed zijn verlicht met straatmeubilair dat in goede staat verkeert voorkomen overlast en criminaliteit. Het is de taak van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden en inwoners hierin te betrekken.

 • D66 wil stenen wijken groener maken. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen, in het bijzonder ouderen, meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. Andersom kan het in stenen wijken in de zomer erg warm worden. Deze “hitte-eilanden” zijn niet alleen onprettig, maar leveren ook gezondheidsrisico’s op voor kwetsbare inwoners. Daarnaast heeft groen in de gemeente Enschede een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden en is het goed voor de biodiversiteit. Ook voor het milieu is het belangrijk dat er voldoende groen is in de wijken. Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed afgevoerd in wijken die sterk versteend zijn.

 • D66 wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. Hiervoor zijn onder meer goede wandel- en fietspaden nodig. De gemeente Enschede maakt afspraken over een groene en “beweegvriendelijke” omgeving als overeenkomsten worden gesloten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

 • D66 wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor functievermenging (blurring); als een ondernemer ook een drankje wil verkopen in zijn kledingwinkel zou dit mogelijk moeten zijn. Dit verhoogt de levendigheid van winkel- en uitgaansgebieden. We willen ook flexibel omgaan met bestemmingen van panden, zodat leegstaande kantoren een andere functie kunnen krijgen. Ook dit is goed voor de leefbaarheid.

 • Aan historisch of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde stadsgezichten ontlenen we onze identiteit. D66 wil dat die gebouwen ook volgende generaties inspireren. Daarom hebben we in de monumentenverordening regels vastgelegd voor ruimtelijke aanpassingen. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de bescherming van deze gebieden in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken of zonnepanelen, als dit uit het zicht gebeurt.

 • D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk wordt besteed. Het is een taak voor de gemeente Enschede om ervoor te zorgen dat veel wijkbewoners van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken. Daar waar wijken steun nodig hebben om initiatieven uit te werken kan de gemeente helpen met het uitwerken van initiatieven. Voorbeelden zijn openbaar groen, wijkvoorzieningen, openbare verlichting en een strooiplan.

 • Ook in een wijk waar mensen minder meedenken en meewerken, moet het basisniveau van de leefomgeving gegarandeerd zijn. Gemeente en ondernemers brengen de binnenstad samen op een hoger onderhoudsniveau dan de andere wijken. Dat is omdat de binnenstad een functie heeft voor de hele stad en regio.

 • D66 wil experimenteren met het toestaan van particuliere initiatieven waarvoor normaliter geen vergunning wordt verleend. Wanneer een initiatief goed besproken is met belanghebbenden inclusief de gemeente en zij geen bezwaren hebben, waarom zou het dan geen doorgang kunnen vinden?

 • Groene daken helpen tegen opwarming, houden water vast en zijn goed voor de biodiversiteit. D66 wil daarom dat groene daken ook onder de “groene leges” gaan vallen, of op een andere manier worden gestimuleerd.

 • D66 staat ook voor goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Zo krijgen circussen met wilde dieren geen vergunning en wordt volop ruimte gemaakt voor bijen en vogels, ook in de bebouwde omgeving.

 • Door de vele zzp-ers speelt gemiddeld landelijk gezien 45 % van de stedelijke bedrijvigheid zich af in woonwijken. D66 wil kijken of aangepast beleid nodig is vanwege deze trend. Bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen of het voorkomen van overlast in woonwijken.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat gemeenten ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron. Sinds 2017 kent Enschede gedifferentieerde afvaltarieven (diftar) waardoor het financieel loont voor mensen om hun afval gescheiden aan te bieden. Mensen zullen in de toekomst met “omgekeerd inzamelen” nog meer gestimuleerd worden afval te scheiden én minder afval te produceren.

 • Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze afvalverwerking anders moet, want in plaats van verbranden willen we grondstoffen winnen uit afval. Concreet moeten we deze opdracht aan onze afvalverwerker Twence geven. Twence moet omschakelen van verbranding naar recycling.

 • De verwerking van afval is in onze ogen een dienst van algemeen nut waar de overheid de regie over voert namens de gemeenschap, zonder zelf de uitvoering op zich te nemen. Hierbij waarborgt de gemeente dat de totale kosten — voor mens en milieu — worden geminimaliseerd. Nu gebeurt de inzameling van afval door het bedrijf Twente Milieu en de verwerking door het bedrijf Twence. Beiden zijn eigendom van gemeenten. D66 ziet het gemeentelijk aandeelhouderschap van Twence als een investering in duurzame ontwikkelingen die Twence naast de verbranding van afval ontplooit. We zien er scherp op toe dat Twence zoveel mogelijk duurzaamheidsinnovaties levert voor de euro’s die de gemeente Enschede betaalt voor de verwerking van afval en voor de risico’s die de gemeente loopt met de aandelen.

 • D66 wil onderzoeken of het restafval nog kan worden nagescheiden middels de nascheidingsinstallatie in Münster.

 • Met de invoering van gedifferentieerde tarieven voor afval (diftar) zijn we een heel eind op weg naar een afvalloos Twente. Veel meer mensen scheiden nu hun afval waardoor meer afval grondstof kan zijn. Nog maar een klein deel, het restafval, kan niet worden hergebruikt en wordt verbrand. Daarbij komt dat mensen die goed afval scheiden en weinig afval leveren, bijvoorbeeld omdat ze ze zuinig inkopen, beloond worden met een lagere rekening voor hun afval. De volgende stap die gezet wordt is omgekeerd inzamelen. Mensen brengen dan zelf hun restafval weg, en de grote afvalstromen plastic, papier en groente-, fruit- en tuinafval (gft) worden opgehaald. In beginsel wil D66 omgekeerd inzamelen vanaf 2019 fasegewijs invoeren. De invoering is wat ons betreft afhankelijk van het praktische draagvlak in de stad. We moeten de mensen in de stad wel klaarstomen voor een dergelijke verandering in het dagelijkse leven.

 • D66 wil afvalscheiden zo makkelijk mogelijk maken. Dat betekent dat meer afvalbakken voor plastic compost, papier en glas dan voor restafval. D66 wil inzamelpunten voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij alle hoogbouw.

 • Zwerfvuil is geen gezicht en slecht voor het milieu. De oorzaak is het gedrag van mensen die afval niet even bij zich houden tot ze de volgende afvalbak tegenkomen. Daarom zet D66 in op bewustwording. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, het betrekken van kinderen bij afvalprojecten en het faciliteren van wijkopschoningsacties. Uiteraard helpt het ook wanneer we het weggooien van afval zo gemakkelijk mogelijk maken en bedrijven stimuleren zo min mogelijk afval te verkopen. Tot slot helpen harde straffen.

Helaas heeft Enschede heel wat te stellen met allerlei ontwikkelingen en incidenten in de diepe ondergrond, met name in relatie tot de zoutwinning van AkzoNobel. Het Rijk gaat over mijnbouw en de diepe ondergrond, maar de gemeente Enschede heeft wel degelijk last van de gevolgen van problemen in de diepe ondergrond. Daarom wil D66 een sterkere positie van de gemeente in de diepe ondergrond.

 • D66 werkt actief mee aan het advies dat de raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” naar verwachting begin 2018 uit zal brengen. D66 wil dat deze analyse van de drie casussen in Enschede (gasolieopslag, stabilisatie zoutcavernes en lekkages) leidt tot een grondige reflectie op de wet- en regelgeving in het hele land. Want nu lijkt het erop dat de lokale inwoners en gemeenten last hebben van mijnbouw maar niets te zeggen hebben.

 • D66 blijft bovenop de mijnbouwactiviteiten van AkzoNobel in Twekkelo zitten. D66 is voor een verantwoorde zoutwinning en redeneert altijd vanuit het algemene belang. Aan veiligheid van mens en dier wil D66 geen concessies doen.

 • D66 wil dat AkzoNobel en Staatstoezicht op de Mijnen () meer openheid van zaken geven. Nu moeten raadsleden steeds aandringen op informatie, in september 2016 kwam het zelfs zover dat D66 een informatiebijeenkomst heeft moeten organiseren over de lekkages die al maanden aan de gang waren. Omdat AkzoNobel niets organiseerde en niets liet weten.

 • D66 ziet dat mijnbouw complex, technisch en vol van grote belangen is. Desalniettemin vindt D66 dat aan iedereen in de gemeente moet kunnen worden uitgelegd wat er allemaal gebeurt en waarom. Dat is de sleutel naar draagvlak en een succesvolle samenwerking tussen bedrijven, overheden en inwoners.

 • D66 wil dat potentieel instabiele zoutcavernes worden gestabiliseerd. Gecontroleerd laten instorten is geen optie voor D66 omdat dan de bodemstructuur blijvend wordt verstoord. Dan zal grondwater dwars door alle bodemlagen stromen. Instorting betekent ook dat bovengronds een heel gebied eeuwenlang niet gebruikt kan worden vanwege voortdurende verzakkingen. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is het in 1991 ontstane Gat van Hengelo dat nog altijd verzakt.

 • Hoe potentieel instabiele zoutcavernes moeten worden gestabiliseerd is een punt van onderzoek. D66 heeft voor elkaar gekregen dat alle alternatieven die wereldwijd bestaan worden onderzocht en dat dan de meest veilige en duurzame methode wordt gekozen. Overigens behoort stabilisatie met vliegas ook tot de alternatieven, maar D66 zou liever een gelijk geschikte methode gebruiken die al bewezen heeft op de lange termijn veilig te zijn.

 • Ook over het verleden zijn AkzoNobel en uitleg verschuldigd aan de gemeente en de inwoners. Alle lekkages, zowel in horizontale als in diepe verticale leidingen, en alle beslissingen en onderhoudsmethodieken van de afgelopen tientallen jaren behoeven reflectie. Niet omdat we een geschiedenisboek gaan schrijven, maar omdat we aan onze kinderen verplicht zijn te leren van het verleden om zo in het heden en de toekomst de veiligheid van mens en milieu te garanderen.