Mobiliteit

Enschede moet goed bereikbaar zijn vanuit alle windrichtingen. Zowel over asfalt als over het water en vanuit de lucht. Voor dat laatste willen we een verbeterde verbinding met de luchthaven Münster-Osnabrück. Fietsen is schoon, gezond en vermindert de verkeersdruk. Daarom willen we de ‘Fietsvisie’ verder uitvoeren. Dat betekent in de praktijk:
 • Doorgaan met de aanleg van de resterende delen van de F35. Te beginnen bij het resterende stuk tussen de binnenstad en de Lambertus Buddestraat en daarna richting Gronau. • De aanleg van meer vrijliggende fietspaden vanuit woonwijken naar scholen en werklocaties: het ontvlochten fietsnetwerk. Zo fiets je zonder auto’s en stoplichten snel naar je bestemming. • De ‘speed-pedelec’ moet worden toegestaan op de F35 en andere ruime fietspaden. • We willen een veilige en schone binnenstad en daarom weren we scooters en brommers uit de binnenstad. • De verkeersdruk in Enschede Noord moet worden aangepakt door de doorstroming op de singels te verbeteren. • D66 wil geen 'NOEK', de voorgestelde rondweg dwars door het Wageler. • De Gronausestraat in Glanerbrug moet veiliger gemaakt worden voor fietsers en voetgangers.

Toelichting

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Gemeentegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen. Bereikbaarheid van Twente en Enschede zijn dan ook een belangrijke voorwaarde om de economische groei van de laatste jaren verder te vergroten, zie ook hoofdstuk [sec:Infrastructuur].

Sociaal-liberalen zijn zich echter tegelijkertijd bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast of stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde auto geen speelplek of boom kan staan. Ook draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan klimaatverandering en raken deze energiebronnen op. Die passen dan ook slecht in ons streven naar toekomstvast beleid en duurzame oplossingen. Daarom zien we een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en veilig kan verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. Bovendien kan de gemeente — als een regisseur — zorgen dat verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten. Alleen op die manier blijft de gemeente Enschede bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.

Wandelen wordt meestal niet als serieus onderdeel van vervoersbeleid gezien. Toch is lopen misschien wel de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen. Het is bovendien laagdrempelig en gezond (zie ook hoofdstuk [chap:Sport]). De stad moet ook voor voetgangers en in het speciaal mindervaliden goed toegankelijk zijn.

 • De gemeente Enschede heeft niet zoveel beleidsinstrumenten om lopen te bevorderen, maar kan wel zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden.

 • D66 wil extra inzet op het weren van scooters en ander snel verkeer in het stadscentrum zodat het winkelgebied goed toegankelijk is voor voetgangers.

De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing.

D66 ziet dat de grootste winst binnen de gemeentegrenzen te halen is door het zwaartepunt van de investeringen te blijven leggen op de fiets. Verdere uitwerking van de Fietsvisie is noodzakelijk om meer mensen op de fiets te krijgen, zodat de druk op het wegennet vermindert en de gezondheid van de Enschedeër verbetert.

 • D66 zet zich in voor degelijke, toegankelijke en veilige fietsenstallingen. Bij station Enschede Kennispark moet nu nog een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd worden. Het centrum van Enschede heeft inmiddels een 24/7 bewaakte stalling gekregen (Wilminkplein). Het kan gebeuren dat fietsen zo populair wordt dat gestalde fietsen en fietswrakken een grote druk leggen op de openbare ruimte. Daarom wil D66 graag een duidelijk maar niet te rigide verwijderbeleid voor zogenoemde weesfietsen.

 • Het aanleggen van (rood) geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrijliggende fietspaden met doorlopende routes maakt gebruik van de fiets aantrekkelijker. De fietssnelweg en de vele fietsstraten zijn hier goede voorbeelden van.

 • Ouderen zijn relatief kwetsbaar op de fiets; daarom moeten fietspaden dus breed zijn en zonder opstaande randen of paaltjes.

 • Groene golven, slimme kruispunten en verkeerslichten die fietsers vaker groen geven als het regent zien we gelukkig steeds meer in Enschede.

 • De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden — tot ca. 20 kilometer — te fietsen. We willen voorzien in voldoende oplaadpunten.

 • D66 denkt dat juist in een compacte stad de fietser een belangrijke plek verdient. We houden daarom ook onverkort vast aan de gedachte achter de fietsvisie. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om van een papieren visie Enschede ook werkelijk een betere fietsstad te maken. Voorbeelden van deze investeringen zijn: de aanleg van het fietspad langs de Eschmarkerondweg, aanleg van nieuwe delen van de , aanleg van fietsstraten in Boswinkel, Twekkelerveld en het Wooldrik, verbetering van de fietsveiligheid langs de Kuipersdijk, aanleg van de missende schakel in het fietsnetwerk langs de Euregioweg over het spoor.

 • D66 wil meer mensen verleiden tot fietsen. Daarom wil D66 verder met het aanleggen van de fietsradialen. Dit zijn fietsroutes vanuit elk stadsdeel naar het centrum en langs belangrijke economische centra en onderwijsinstellingen. De belangrijkste fietsroutes worden voorzien van bewegwijzering. Bovendien worden deze fietsroutes zoveel mogelijk ontvlochten van de belangrijke routes voor het autoverkeer. Vooral daar waar de invalswegen en de singels kruisen ziet D66 veel verbetermogelijkheden door fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. Dit verbetert de veiligheid voor zowel fietsers, zoals scholieren en studenten, als voor automobilisten. Daar waar het niet mogelijk is om vrijliggende fietspaden aan te leggen, moeten de fietsradialen aangelegd worden als fietsstraat: straten waar auto’s te gast zijn.

 • In het aanleggen van de hebben we de laatste jaren flinke vooruitgang geboekt. Het eerstvolgende stuk wat we nu willen aanleggen, is het stuk tussen de Lambertus Buddestraat en het station. Daarna ook de stukken naar Gronau en Oldenzaal.

 • Bij herinrichting van wegen wordt meer rekening gehouden met de verliesminuten voor fietsers. Tevens kan de gemeente Enschede stimuleren dat het concept van de ov-fiets ook op terreinen ingevoerd wordt, bijvoorbeeld een actie waarmee korting wordt geboden op een ov-fiets wanneer er gebruik wordt gemaakt van decentraal gelegen terreinen.

 • Fietsendiefstal in Enschede is een probleem wat we willen aanpakken. Onder meer door stallingsmogelijkheden (op straat en onder dak) altijd te voorzien van de mogelijkheid om je fiets met een ketting vast te kunnen zetten. Ook de inzet van lokfietsen en experimenten om fietsendiefstal verder terug te dringen acht D66 nodig om een prettige fietsstad te zijn.

 • Zolang het netwerk van fietssnelwegen en fietsstraten nog niet compleet is, gebruiken we borden en creatieve wegschilderingen om fietsers de snelste, en veiligste weg te wijzen.

 • D66 wil geen verbrandingsmotoren op de fietssnelweg . Dus geen scooters op benzine, maar wel elektrische scooters. Dit is beter voor de gezondheid van de mensen op de .

 • D66 wil speed pedelecs (elektrische fietsen die snelheden behalen tot 45 km/u) wel toestaan op de , aangezien deze fietssnelweg breed is. Voor andere plekken waar een speed pedelec op de weg problemen op kan leveren, zoals bijvoorbeeld de Auke Vleerstraat, willen we nader onderzoek doen.

 • Meer mensen verleiden gebruik te maken van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de stad. Doel is dat rijwielen niet meer in de weg staan op straat maar in de stalling, en dat de stallingen goed benut worden.

 • De ambitie “fietsstad 2020” kan alleen gehaald worden met extra inzet op de fiets. Naast de al genoemde verbeteringen moeten we ook knelpunten analyseren en aanpakken.

 • D66 wil nadenken over een soepele en zinvolle omgang met deelfietsen. Zodat Enschede klaar is voor deze mogelijk ontwrichtende ontwikkeling.

 • De Gronausestraat door het centrum van Glanerbrug is eigenlijk te smal voor alle functies die de weg nu heeft. Vooral voor fietsers is de weg te onveilig. Samen met het dorp, de winkeliers en de Fietsersbond willen we komen tot een betere inrichting. Een inrichting die veilig is voor alle weggebruikers, maar ook de winkels aantrekkelijk houdt.

In (en tussen) veel steden is het openbaar vervoer (ov) een uitstekende manier van reizen. Het ov dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de trein, tram, metro of bus te kiezen. Dit betekent ov met betrouwbare en frequente vertrek/aankomsttijden, ook ’s avonds en ’s winters. We willen aangename toegankelijke voertuigen en haltes die veilig, schoon en prettig in het gebruik zijn, óók voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. Tot slot verleiden we mensen tot gebruik van het ov met een fijnmazig netwerk zodat de afstand tot een overstap of bestemming niet disproportioneel is.

Wij willen dat de gemeente Enschede als opdrachtgever zorgt dat ov ook goed is voor milieu en klimaat. En dus zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt, CO en fijnstof uitstoot. Dat kan bijvoorbeeld door in concessies eisen aan emissies te stellen.

 • Een vervoersketen — bijvoorbeeld van deur tot deur — is zo zwak als de zwakste schakel. Daarom wil D66 met een enquête onderzoeken waar in Enschede het overstappen van fiets naar trein, fiets naar bus, bus naar trein etc. nog kan worden verbeterd.

 • Soms geeft de vervoerder aan dat bijvoorbeeld een buslijn niet meer genoeg passagiers heeft om rendabel te zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de bussen naar Hogeland en Boekelo. D66 wil dan creatief hierop inspelen om te voorkomen dat hele woonwijken of zelfs een dorp als Boekelo niet meer bereikbaar is met het openbaar vervoer. In deze gevallen bleek een kleine buurtbus met vrijwillige chauffeurs een uitkomst.

 • D66 wil openbaar vervoer in de stad zonder schadelijke uitstoot. Dus bijvoorbeeld bussen op batterijen, waterstof, etc.

De auto is in veel opzichten een fantastische uitvinding die ons veel (bewegings)vrijheid heeft opgeleverd. Helaas kleven ook forse nadelen aan zowel de rijdende als de geparkeerde auto. Daarom willen we enerzijds alternatieven aanmoedigen en anderzijds die keerzijden compenseren.

D66 wil dat in 2025 geen benzineauto’s meer op de weg rijden. In gemeenten met druk verkeer gaan mensen gemiddeld meer dan een jaar eerder dood vanwege de roet en fijnstof in de lucht. Elektrisch rijden betekent geen uitstoot en minder verkeerslawaai.

D66 kiest voor een realistisch mobiliteitsbeleid, dat past bij een compacte stad. Dat betekent veel ruimte voor fiets, bus en voetganger, maar ook een goede bereikbaarheid van economische centra met de auto. Juist de bedrijventerreinen (Zuiderval, Kennispark) zorgen voor de banen die de stad hard nodig heeft, en een voorwaarde voor vestiging voor vele bedrijven is een goede auto-bereikbaarheid. Daarom wil D66 zich naast het fietsbeleid richten op verbetering van de doorstroming op de invalswegen van de stad.

 • Om de leefbaarheid in de stad te vergroten, is het van belang om autoverkeer zo veel mogelijk op de hoofdwegen te krijgen en zo weinig mogelijk in de wijken.

 • D66 wil dat Enschede de elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleert, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken, subsidies voor vervanging van vervuilende voertuigen door elektrische of dit op te nemen in de voorwaarden bij aanbestedingen voor openbaar vervoer.

 • De meest vervuilende voertuigen willen we met een gezondheidszone (formeel: milieuzone) weren uit delen van Enschede waar de luchtkwaliteit al slecht is. Uiteraard rijdt het college wat D66 betreft zelf ook elektrisch.

 • Elektrische auto’s zijn stiller en gebruiken geen fossiele brandstoffen. We willen gebruik ervan aanmoedigen met voldoende oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen.

 • Door veel verkeersborden, maar ook een toename aan laadpalen voor elektrisch rijden, kan verrommeling toeslaan. D66 wil kijken of deze verrommeling kan worden verminderd, bijvoorbeeld door objecten zoveel mogelijk samen te bundelen. Denk bijvoorbeeld aan het integreren van een laadpaal in een lantaarnpaal.

 • Wij bevorderen autodelen bijvoorbeeld door contact te zoeken met aanbieders als Greenwheels of bewoners te stimuleren coöperaties op te richten. De gemeentelijke organisatie geeft hierin het goede voorbeeld, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis mst ook haar personeel stimuleert de auto te laten staan of te delen.

 • Om zogenaamd zoekverkeer te vermijden of foutrijden binnen Enschede te verminderen, zorgen we voor duidelijke (en liefst op basis van real-time informatie aangepaste) bewegwijzering en geeft de gemeente Enschede wijzigingen of werkzaamheden proactief door aan de kaartenmakers van navigatiesystemen zoals TomTom.

 • Waar mogelijk is D66 voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen; ondergronds, op eigen terrein, binnen of buiten het centrum. Parkeertarieven voor bewoners en bezoekers zijn geen middel om de gemeentekas te vullen. Het is een middel om automobilisten te motiveren om verantwoord gebruik te maken van de schaarse openbare ruimte en om andere negatieve bijeffecten tegen te gaan. Hogere parkeertarieven kunnen leiden tot het meer delen van auto’s en dat juicht D66 toe. Meeropbrengsten komen ten goede aan de parkeerders.

 • Onderzoek naar de zelfrijdende auto vordert in hoog tempo. Als toekomstgerichte partij willen we dat Enschede zich daarop voorbereidt en nadenkt over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.

 • De verkeersdruk in Enschede is alleen op de toegangswegen in de spits zodanig dat dit extra aandacht vraagt. Een verbindingsweg tussen de Hengelosestraat en de Deurningerstraat/Weerseloseweg helpt hierbij niet, de focus moet liggen op het afhandelen van autoverkeer via de singels. D66 is dan ook tegen de aanleg van de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (noek). Die weg loopt door een waardevol groen gebied, is te duur en lost het sluipverkeerprobleem in de noordelijke wijken niet op. Daarom willen we andere maatregelen om het sluipverkeer in Noord terug te dringen. Dit zal een combinatie van verschillende deeloplossingen moeten worden, met bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer of het opknippen van wegen.

 • Parkeerbeleid kan overlast en vervuiling tegengaan en fietsgebruik stimuleren. Parkeertarieven maken hier een integraal onderdeel van uit. D66 wil de optie om betaald parkeren in de eigen straat mogelijk te maken (50 %-regel) breder onder de aandacht brengen. Een deel van de parkeeropbrengsten moet dan terug naar de wijk.

 • Knelpunten in verkeersstromen treden in Enschede alleen in de spits op. Enschede moet de knelpunten zien als mobiliteitsproblemen, niet alleen als automobiliteitsproblemen.

 • Enschede kan slimmer gebruik maken van het bestaande asfalt, we hebben daarom ook maar weinig nieuwe wegen nodig. De focus moet liggen op bestaande drukke kruispunten en wegen. Ook om het leefklimaat rondom bijvoorbeeld de noordelijke singels te verbeteren. Daarom wil D66 bijvoorbeeld verlengde opstelstroken bij verkeerslichten, en meer verkeerslichten die op elkaar zijn afgesteld.

 • D66 wil de komende jaar maatregelen voor een betere afwikkeling van het verkeer vanaf de Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat richting de singels en terug.

 • Dertigkilometerzones dienen als zodanig ingericht te worden. D66 ziet goede kansen om dergelijke plannen samen met inwoners te ontwikkelen.

 • De zogenaamde smart-app werkt niet, deze schaffen we af en de vrijkomende budgetten besteden we aan initiatieven die wél werken om mensen een optimale vervoersvorm te laten kiezen.

 • D66 wil een verkeerscirculatieplan voor het gehele binnensingelgebied. De singels moeten dienen als de belangrijkste wegen om van de ene naar de andere kant van de stad te komen, binnen de singels willen we alleen bestemmingsverkeer. Er is te veel autoverkeer in het binnensingelgebied, bovendien wordt er te hard gereden. Een deel is bestemmingsverkeer, bijvoorbeeld op weg naar een parkeergarage. Een deel is sluipverkeer en dus ongewenst. Een eerste stap om sluipverkeer te minderen kan zijn om in het gehele binnensingelgebied 30 km/u als maximumsnelheid in te voeren. Op termijn kan een Groningse oplossing overwogen worden.

 • D66 biedt graag de mogelijkheid aan wijken om zelf een wijkverkeersplan te maken. In de wijk Stadsveld is dit zeer goed bevallen. Bewoners hebben met deskundige, niet-gemeentelijke en gemeentelijke begeleiding zélf een plan bedacht voor het verkeer in hun wijk. Dit plan wordt de komende jaren uitgevoerd.

 • De meeropbrengsten van gemeentelijke parkeergarages gebruiken we om bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de omgeving van die garages te verbeteren.

 • De smart city die Enschede wil zijn kan er ook voor zorgen dat we ons wegennet beter benutten. Je zou met data van sensoren (waaronder mobiele telefoons) verkeersdrukte kunnen meten en de afhandeling door verkeerslichten hierop kunnen aanpassen. Om zo ongelukken en files te verminderen.

 • D66 wil onderzoeken hoe het gebruik van een auto zonder deze te bezitten onze stad kan veranderen. Wanneer inwoners een auto in de vorm van een dienst (mobility as a service [maas]) afnemen zou je minder auto’s in je stad hoeven hebben.