Natuur en buitengebied

Het Twentse coulisselandschap is prachtig. We moeten daarom ons buitengebied beschermen. We hebben rond onze stad een aantal natuurgebieden liggen, zoals het Aamsveen en de Lonnekerberg. Deze natuur is schaars en moeten we daarom beschermen. Maar natuur moet niet alleen te vinden zijn in afgehekte gebiedjes, natuur moet tot diep in de stad aanwezig zijn.
 • De natuurgebieden rond de stad moeten beschermd worden, tegen lichtvervuiling en onevenredige geluidsoverlast, maar ook tegen versnippering en schadelijke uitstoot van bijvoorbeeld stikstof. • Er moeten meer ‘groene aders’ de stad in, waarin planten, insecten en dieren de ruimte krijgen. • We willen biodiversiteit bevorderen door minder rigoureus ondergroei te snoeien. • Door groenstroken niet of pas laat in het seizoen te maaien krijgen bloemen en insecten meer kans. • Er komt een fonds voor groene daken: de gemeente gaat actief pandeigenaren helpen om groene daken te realiseren. Dit maakt niet alleen de stad schoner en groener, maar helpt ook wateroverlast te voorkomen. • D66 wil verdere versnippering zo veel mogelijk voorkomen. Daarom kiezen we voor ‘inbreiding’ van de stad in plaats van ‘uitbreiding’. • D66 is niet op voorhand tegen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied. Een landschap verandert door de eeuwen heen en een ruimtelijke aanpassing moet goed mogelijk kunnen zijn. Wel is het zaak deze duurzame energie-opwekkers slim te plaatsen, aan de randen van bedrijventerreinen bijvoorbeeld.

Toelichting

Het platteland bestaat uit een rijk gevarieerde mix aan functies, zoals natuur, landschap, (agrarische) bedrijvigheid, recreatie en wonen. De natuur vormt daarin een extra kwetsbare schakel. Maar ook het woon- en werkklimaat op het platteland staat sterk onder druk van nieuwe sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en schaalvergroting.

De overheid moet zich samen met de belanghebbende partners inzetten voor behoud en herstel van het Twentse platteland waarin alle belangen evenwichtig aan bod komen en waarin de biodiversiteit actief op een hoger plan gebracht wordt. Dat stelt stadsbewoners in staat om van natuur en landschap en recreatieve voorzieningen te genieten en brengt voor boeren ook brood op de plank. Bovendien vormt een mooi, vitaal en gevarieerd platteland een positieve vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven van buiten de regio. D66 vindt dat initiatieven van onderop die bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit steun verdienen.

 • Voor D66 is de vervolmaking van de Ecologische Hoofdstructuur (ehs) essentieel voor het behoud van ons natuurschoon. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan Europese biodiversiteit (programma Natura 2000). De gemeente Enschede faciliteert afstemming tussen toeristische partijen om zo gezamenlijk goede wandel-, fiets- en ruiterroutes te hebben. Want dat maakt dat mensen optimaal én verantwoord genieten van de natuur.

 • Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten. Waar toch natuur moet sneuvelen, wil D66 dat per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. Dit kan met een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente.

 • In een grote stad als Enschede met grote buurman Hengelo is versnippering van het buitengebied een reëel gevaar. Daarom wil D66 bebouwing niet uitbreiden in het buitengebied wanneer dat niet hoeft: inbreiding gaat voor uitbreiding. Wanneer we wel moeten uitbreiden, dan doen we dat slim, we voorkomen versnippering van ons kostbare buitengebied.

 • Stad en platteland moeten een betere gevoelsmatige verbinding met elkaar krijgen; juist de combinatie van (grote) stad en platteland is bijzonder in Twente!

 • D66 vindt de Usseler Es een goede locatie voor een zonnepark. Bebouwing op deze historisch unieke krans-es vindt D66 ongepast. Zonnecellen op de es daarentegen kunnen mooi ingepast worden aan de randen (krans) van de es en eventueel op de bolling. Dit is mogelijk zonder dat dit blijvende schade oplevert aan de archeologisch waardevolle ondergrond. Bovendien is de elektrische aansluiting al aanwezig naast de Usseler es.

 • In het buitengebied bevinden zich nog lantaarnpalen op plekken waar deze niet nodig zijn voor de verkeersveiligheid. D66 wil deze verlichting uitschakelen of zelfs weghalen. D66 wil dat het buitengebied natuurlijk donker is, behalve op plekken waar dit niet kan om veiligheidsredenen.

 • Door klimaatverandering wordt de wateroverlast in onze stad groter. D66 wil daarom mensen houden aan de wettelijke voorschriften omtrent hemelwaterafvoer, omdat we samen het probleem van meer regenwater in meer pieken te lijf moeten gaan. D66 wil altijd eerst proberen mensen te verleiden en faciliteren om het goede te doen. We willen onderzoeken hoe meer mensen meer water kunnen opvangen. Wanneer dit niet genoeg effect heeft kunnen we het lozen van hemelwater op het riool geleidelijk verbieden. Een alternatief is de invoering van een tegeltaks, alhoewel D66 op het eerste gezicht vraagtekens heeft bij de effectiviteit van een dergelijke negatieve maatregel. Wellicht kan een korting op de rioolheffing een positieve variant zijn.

 • De klimaatuitdaging zal o.a. de plaatsing van zonnepanelen en windmolens vergen. D66 is niet op voorhand tegen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied. Een landschap verandert nu eenmaal door de eeuwen heen en een ruimtelijke aanpassing moet goed mogelijk kunnen zijn. Wel is het zaak deze duurzame energie-opwekkers slim te plaatsen, aan de randen van bedrijventerreinen bijvoorbeeld.

 • D66 is tegen de vorming van een orgaan dat over het gehele buitengebied spreekt. Ook in het buitengebied moeten de wijkorganen leidend kunnen zijn. Zo is de inwonersparticipatie in de hele stad geregeld en ook voor het buitengebied werkt dit goed. Dan geeft het geen pas om een extra club te vormen die de inwonersparticipatie overneemt.

 • D66 wil blijven investeren in het verbeteren van de verbinding tussen stad en platteland met paden voor fietsers en wandelaars.