Sport

Sport verbroedert. Sport zorg ervoor dat mensen uit alle lagen van de samenleving met elkaar in contact komen. En sporten is leuk en gezond. Daarom ziet D66 het liefst zo veel mogelijk mensen in de stad, en zeker kinderen, sporten. Dat willen we op de volgende manier bereiken:
 • School en sport moeten naadloos in elkaar overlopen. Zodat kinderen het normaal vinden om na school nog even in een groepje te sporten. • We gaan door met het kindpakket zodat ieder kind kan sporten. • D66 ziet sport en bewegen als preventie van zorg. Daarom wil D66 meer budget voor sport en bewegen wanneer dit effectief blijkt. • We willen meer aandacht voor hardloop-, fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterroutes evenals voor skateplekken, basketbalpleintjes en playgrounds. Wanneer de gemeente faciliteert, kunnen mensen daar zelf of zelfs samen gaan sporten. • D66 wil dat de gemeente Enschede de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, betrekt bij overleg. In het huidige sportbeleid is de focus vaak nog te veel gericht op alleen de traditioneel georganiseerde sport (verenigingen). • D66 wil dat zwemwater en zwemles voor iedereen toegankelijk zijn. We dragen met het Kindpakket bij aan zwemles voor mensen die het niet zelf kunnen betalen. • D66 wil geen professionele voetballerij financieren. Betaald voetbalorganisaties zoals FC Twente zijn bedrijven en moeten niet door de overheid worden gesubsidieerd. Momenteel is er wel een financieringsrelatie tussen de gemeente Enschede en FC Twente. Dit was nodig om de aangegane lening af te bouwen. Als de gemeente dit niet gedaan had, was de gemeente de uitgeleende 17 miljoen euro kwijt geweest. Maar laat dus duidelijk zijn: D66 ziet geen rol van de gemeente in nieuwe financieringen van voetbalbedrijven.

Toelichting

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en kans maakt op een goede baan. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente Enschede daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.

Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente Enschede verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Overigens is een vereniging geen doel op zich, maar zijn de mensen die sporten het doel waaraan de organisatievorm en -grootte zich aan moet passen. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente Enschede is het gezond om te investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig.

D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen gekoppeld aan het onderwijs waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend op de lessen en (continu)roosters, als buiten schooltijd. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Voor D66 is dit niet acceptabel, want alle kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen. Daarom staat D66, ook als het om sport en bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, ook buiten schooltijd.

 • D66 wil dat school en sport naadloos in elkaar overlopen. Zo maken kinderen al vroeg kennis met sporten en vinden zij het normaal om na school nog even in een groepje te sporten. De gemeente Enschede heeft hiervoor combifunctionarissen aangesteld die e.e.a. begeleiden.

 • Buurtsportcoaches spelen een belangrijke, stimulerende rol om kinderen te laten sporten. D66 wil dat het werk van de buurtsportcoaches wordt voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie (aanvankelijk) beperkt is.

 • D66 wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we de vergoeding van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente Enschede aanbiedt.

 • D66 wil dat de gemeente Enschede zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.

 • D66 ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 meer budget voor sport en bewegen wanneer dit effectief blijkt.

D66 wil dat de gemeente Enschede inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken.

 • Daarom wil D66 aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes en playgrounds. Bijzonder belangrijk vinden we voldoende veilige, schone groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.

 • D66 ziet het gebruik van parken door sportprofessionals om met activiteiten als bootcamps en looptrainingen inwoners te begeleiden als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap, dat aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders.

 • De gemeente Enschede maakt in beleid, programma’s en bij het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een “groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen”.

 • Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden. D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar. D66 wil dat de gemeente Enschede dit erkent en vrijwilligers op gepaste wijze ondersteunt.

 • D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Ook dit kan er om vragen dat vrijwilligers goed worden ondersteund door de gemeente Enschede.

 • Tevens vragen wij verenigingen een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving.

 • D66 wil dat de gemeente Enschede de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen lokaal sportbeleid. In het huidige sportbeleid en overlegstructuren is de focus vaak nog te veel gericht op de traditioneel georganiseerde sport.

 • D66 ziet graag dat sportondernemers door de overheid worden erkend in de belangrijke rol en hun succes als het gaat om het in beweging zetten van grote groepen Nederlanders. De meerderheid van de volwassen Nederlanders sport in zelf- of commercieel georganiseerd verband.

 • Enschede kent veel sportverenigingen, die samen zorgen voor een breed aanbod van sporten. Dat soms meer verenigingen dezelfde sport beoefenen is ook prima, maar mag niet ten koste gaan van de kracht van de verenigingen of tot hogere kosten voor de gemeente Enschede leiden. D66 wil verenigingen die willen samenwerken of fuseren daarom stimuleren.

 • D66 wil dat zwemwater en zwemles voor iedereen toegankelijk zijn. Om de drempel voor zwemles zo laag mogelijk te houden draagt de gemeente Enschede via het kindpakket bij aan zwemles voor mensen die het niet zelf kunnen betalen. Daarnaast wil D66 een goede spreiding van het leswater over de stad. Voor de zwemsport moet voldoende zwemwater beschikbaar zijn. Samenwerking met UT of omliggende gemeenten is een goed idee voor zwemmen op topniveau.

 • De sportwensen van mensen veranderen. Hardlopen is bijvoorbeeld enorm in de mode nu. Dat betekent dat de accommodaties en verenigingen ook mee moeten veranderen. De gemeente Enschede ondersteunt alleen de sportbehoeften van vandaag en morgen, niet die van gisteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat verschillende verenigingen beter samen kunnen gaan.

 • D66 wil geen professionele voetballerij financieren. Betaald voetbalorganisaties zoals fc Twente zijn bedrijven en moeten niet door de overheid worden gesubsidieerd. Momenteel is er wel een financieringsrelatie tussen de gemeente Enschede en fc Twente. Dit was nodig om de aangegane lening af te bouwen. Als de gemeente dit niet gedaan had, was de gemeente de uitgeleende 17 miljoen euro kwijt geweest. Maar laat dus duidelijk zijn: D66 ziet geen rol van de gemeente in nieuwe financieringen van voetbalbedrijven.

 • Topsport is geen aandachtspunt voor de gemeente Enschede. Daar waar topsport ervoor kan zorgen dat meer mensen gaan sporten, kan de gemeente uiteraard wel aandacht geven aan topsport. Denk bijvoorbeeld aan huldigingen van kampioenen.